Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 92/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo. Rozstrzygnięci

Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego stwierdzono nieważność uchwały.
 
 
Uchwała Nr 92/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 grudnia 2007 r.
 
w sprawie: zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 oraz z 2006 r. Nr 86 poz.602 i Nr 94 poz. 657, Dz. U. z 2006 r. Nr 167 poz. 1193, Dz. U. 2006 r. Nr 86 poz. 602, Dz. U. 2006 r. Nr 249 poz. 1833, Dz. U. 2007 r. Nr 128 poz. 902) z związku z art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1808, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
Uchwała reguluje zasady wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto Puszczykowo.
 
§ 2
Ilekroć w uchwale powołane są artykuły bez bliższego określenia ustawy należy rozumieć przez to powołaną wyżej ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 
§ 3
Wynajmującym lokale jest Miasto Puszczykowo reprezentowane przez Burmistrza Miasta Puszczykowa lub podmiot przez niego upoważniony.
 
Rozdział II
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Puszczykowa.
 
§ 4
1.    Miasto Puszczykowo, gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne mieszkańcom posiadającym stałe zameldowanie na terenie miasta Puszczykowa.
2.    W wyjątkowych przypadkach Burmistrz Miasta Puszczykowa może udzielić zgody na  zawarcie umowy najmu z innymi osobami niż określone w ust.1, o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej.
  
 
§ 5
Lokale stanowiące  mieszkaniowy zasób gminy Puszczykowo, z wyjątkiem lokali socjalnych, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.
 
Rozdział III
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na  czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.
 
§ 6
Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób gminy przysługuje osobom, które:
a)    uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy,
b)    opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletniości i są pełnymi sierotami, bądź nie mają możliwości powrotu do rodziny,
c)    utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
d)    nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego.
 
§ 7
  1. Najemcą lokalu mieszkalnego z zastrzeżeniem ust. 2, może zostać wyłącznie osoba, która:
 
a)    nie ma tytułu prawnego do lokalu,
b)    pozostaje w trudnych warunkach mieszkaniowych, tzn. zamieszkuje w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5m² powierzchni mieszkalnej, w przypadku zamieszkiwania jako członek rodziny: przez powierzchnię mieszkalną rozumie się powierzchnię wszystkich pokoi znajdujących się w lokalu/budynku,
c)    średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów  ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że, zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dodatku nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
2.    Warunki wymienione w ust. b i w ust. c muszą być spełnione łącznie.
 
§ 8
1.    Najemcą lokalu socjalnego z zastrzeżeniem ust. 2, może zostać wyłącznie osoba wobec której sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego:
a)    która nie ma tytułu prawnego do lokalu,
b)    której średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 85% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 65% w gospodarstwie wieloosobowym. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów  ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie chorobowe , określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że, zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dodatku nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych , zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
2.    Warunki wymienione w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.
 
§ 9
Najemcą lokalu zamiennego może być wyłącznie osoba, której dotychczasowy lokal został uznany za niemieszkalny albo zamieszkuje w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego bądź w złym stanie technicznym, albo utraciła lokal w wynik klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej, lub wykwaterowania z budynków komunalnych przeznaczonych na te cele.
 
 
Rozdział IV
Kryteria oddawania  w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m².
 
§ 10
1.    Lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m2 oddawane są w najem w drodze przetargu.
2.    Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która zaoferowała najwyższy czynsz.
3.    Stawkę wyjściową do licytacji czynszu stanowi stawka czynszu regulowanego za mieszkania stanowiące przedmiot najmu.
4.    Stawka wylicytowana będzie ulegała zmianie proporcjonalnie do stawki czynszu regulowanego.
 
ROZDZIAŁ V
Zasady oraz tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.
 
§ 11
Ustala się zasady postępowania prowadzące do wynajmu lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu miasta:
  1. Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego winny złożyć wniosek na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowiązany jest odpowiedni Referat Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
  3. Wnioski o przydział mieszkania, poprzedzone wizjami lokalnymi rozpatrywane będą  dwukrotnie w ciągu roku:
-  pierwszy raz w miesiącu maju każdego roku (rozpatrywane będą wnioski złożone do końca kwietnia),
-  drugi raz w miesiącu październiku (wnioski złożone do końca września).
     4. Wnioski, o których mowa powyżej rozpoznawane są przez powoływaną przez Burmistrza    Społeczną Komisję Mieszkaniową. Liczbę członków, skład osobowy oraz zasady działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej określi Burmistrz odrębnym zarządzeniem.
5.    Osoby zakwalifikowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową do wynajmu mieszkania komunalnego zostają umieszczone w projektach list przydziału mieszkań komunalnych.
6.    Ostateczny wykaz osób ujętych na listę zatwierdza Burmistrz Miasta Puszczykowa.
7.    Ostateczny wykaz osób ujętych na listę podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Puszczykowie przez okres 14 dni, a także na tablicach ogłoszeń i w prasie lokalnej..
8.    Społeczna Komisja Mieszkaniowa corocznie w miesiącu grudniu zweryfikuje wszystkie przyjęte do realizacji wnioski zgodnie z obowiązującymi kryteriami.
9.    Realizacja wniosku (podpisanie umowy najmu) następuje wyłącznie z wnioskodawcą, w przypadku śmierci wnioskodawcy umowę najmu podpisuje się ze współmałżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem, pod warunkiem, że w chwili śmierci wnioskodawcy pozostawali we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
§ 12
  1. Ustala się zasady, oddania w najem lokali z zasobów mieszkaniowych miasta:
a)    zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy powoduje wykreślenie z rejestru osób oczekujących na mieszkanie,
b)    nie przyjmuje się do realizacji wniosków osób będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków lub lokali mieszkalnych,
c)    nie przyjmuje się do realizacji wniosków osób zamieszkałych na stałe poza terenem miasta Puszczykowo lub tych bezdomnych, których ostatni pobyt stały nie dotyczył Puszczykowa,
d)    odmowa na piśmie objęcia zaproponowanych lokali lub nie podpisanie umowy najmu zaproponowanego lokalu z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy w okresu trzech miesięcy licząc od dnia pisemnego zawiadomienia o przyznaniu prawa do lokalu powoduje skreślenia wnioskodawcy z listy osób oczekujących na przydział mieszkania z równoczesnym pozbawieniem go możliwości ponownego zakwalifikowania na listę przez okres 3 lat,
e)    wnioskodawcy, których wnioski zapisane zostały w rejestrze oczekujących zobowiązani są na wezwanie z Urzędu do dostarczenia zaświadczenia o wysokości dochodów, pod rygorem  pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,
f)    lokal mieszkalny może być wykorzystany wyłącznie na cele mieszkalne.
 
§ 13
1.    Najemca może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny będący w zasobach Miasta Puszczykowa za pisemną zgodą wynajmującego.
2.    Najemca lokalu w budynku komunalnym może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny nie będący własnością gminy pod warunkiem:
a)    pisemnej zgody wynajmującego,
b)    wpłacenia przez nowego najemcę kaucji mieszkaniowej,
c)    najemca oddaje dotychczasowe mieszkanie bez jakichkolwiek obciążeń,
3.    Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi lub, gdy zamiana może zagrozić interesom miasta.
4.    Na wniosek najemcy wynajmujący może dokonać zamiany lokalu, jeżeli w wyniku takiej zamiany wynajmujący uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny, lokal o wyższym standardzie wyposażenia lub lokal o większym metrażu powierzchni mieszkalnej (pokoi).
5.    Wynajmujący może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny najemcy, który nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec Wynajmującego.
6.    Wynajmujący może dokonać zamiany lokalu najemcy zajmującemu lokal, który po jego opuszczeniu zostanie przekwalifikowany na lokal socjalny.
7.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności realizacji przez Miasto ustawowych zadań własnych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym lub z innych uzasadnionych przyczyn społecznych wynajmujący może zaproponować najemcy zamianę lokalu komunalnego na inny lokal komunalny odpowiadający mu standardem, przy zachowaniu minimalnych norm powierzchni mieszkalnej określonej w ustawie.
 
ROZDZIAŁ VI
Wynajmowanie lokali uzyskanych poprzez adaptacje lokali niemieszkalnych lub ich części na cele mieszkalne i wynajmowanie tych lokali.
 
§ 14
Mieszkaniowy zasób Miasta Puszczykowa można zwiększyć poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne spełniające wymogi określone w § 5 niniejszej uchwały na koszt własny adaptacji strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeń niemieszkalnych, usytuowanych w obiektach stanowiących własność Miasta Puszczykowa, w celu wybudowania lub powiększenia zajmowanego mieszkania.
 
§ 15
Adaptacja, o której mowa w § 13, polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeń niemieszkalnych w obiektach budowlanych lub kapitalnym remoncie lokali mieszkalnych.
 
§ 16
Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymienionych w § 15 robót budowlanych typuje właściwy Referat Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.
 
§ 17
Po wytypowaniu obiektów budowlanych i lokali należy uzyskać pozytywną opinię urbanistyczno - architektoniczną, co do możliwości przeprowadzenia inwestycji budowlanej.
 
§ 18
Informacje o obiektach budowlanych i lokalach, o których mowa w § 16, przeznaczonych do inwestycji budowlanych na koszt własny, podawane będą do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, na tablicach ogłoszeń oraz w prasie lokalnej.
 
§ 19
Załatwienie spraw dotyczących zawarcia umowy o adaptację obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptację musi być poprzedzone złożeniem wniosku.
 
§ 20
Wyboru osób, które otrzymają skierowanie do zawarcia umowy udostępnienia obiektu budowlanego i lokalu dokonuje Burmistrz Miasta Puszczykowa.
 
§ 21
Na podstawie uzyskanego skierowania oraz wymaganych ekspertyz i projektów technicznych osoba wymieniona w § 20 zawiera z Miastem umowę o udostępnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptację.
 
§ 22
W zawartej umowie powinny być określone w szczególności warunki udostępnienia obiektu budowlanego i lokalu do adaptacji, a także wzajemne obowiązki inwestora i zarządcy oraz stosowne rozliczenia z tym związane.
 
 
§ 23
Po zakończeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym odbiorze lokalu inwestor, z którym zawarto umowę na udostępnienie obiektu budowlanego i lokalu, otrzymuje skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 
ROZDZIAŁ VII
Pierwszeństwo
 
§ 24
  1. Uzależnia się zawarcie umowy najmu - z wyłączeniem umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz umowy zawieranej w związku z zamianą lokalu od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu.
  2. Zasady dotyczące ustalenie wysokości kaucji odstąpienia od jej pobrania, rozłożenia jej na raty lub umorzenia określi Burmistrz Miasta Puszczykowa.
 
 
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
 
§ 25
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowo.
 
§ 26
Traci moc Uchwała nr 234/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Puszczykowo opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z roku 2006 Nr 140 poz. 3438.
 
§ 27
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 21 ust. 3 z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 oraz z 2006 r. Nr 86 poz.602 i Nr 94 poz. 657, Dz. U. z 2006 r. Nr 167 poz. 1193, Dz. U. 2006 r. Nr 86 poz. 602, Dz. U. 2006 r. Nr 249 poz. 1833, Dz. U. 2007 r. Nr 128 poz. 902) do kompetencji Rady Miasta należy ustalenie zasad wynajmowania i zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i wymagane ustawowo. Dotychczas obowiązująca uchwała nr 234/06/IV z dnia 08 sierpnia 2006 r. z mocy prawa utraciła moc w związku z uchyleniem poprzednio obowiązującej ustawy.
 
Lista wiadomości