Jesteś tutaj:   

2008

Uchwała Nr 132/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Michałowi Thielowi.

Uchwała Nr 132/08/V
Rady  Miasta  Puszczykowa
z dnia 28 maja 2008 r.
 
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" panu Michałowi Thielowi.
 
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 Statutu Miasta Puszczykowa - Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł "Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" panu Michałowi Thielowi za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Błajecki
 
Uzasadnienie
Pan Michał Thiel był radnym Rady Miasta Puszczykowa w latach 1994 - 2006 i jej przewodniczącym w latach 2002 - 2006. W tym czasie z zaangażowaniem i poświęceniem pracował w wielu komisjach  Rady Miasta, w tym w Komisji Budżetowej, Statutowej i Historycznej służąc radą i pomocą w kształtowaniu prawa miejscowego, w rozwiązywaniu problemów społecznych, oświaty i  wychowania, gospodarczych oraz przestrzennych. Działając w Komisji Historycznej był dociekliwym i rzetelnym rzecznikiem dokumentowania i przekazania naszej historii i pamięci o niej przyszłym pokoleniom. Jako przewodniczący Rady Miasta służył wsparciem, radą i autorytetem pełniąc tę funkcje z wielkim zaangażowaniem, odpowiedzialnością i dystansem właściwym z racji wiedzy, doświadczenia, wieku oraz wyjątkowej kultury osobistej.
Lista wiadomości