Jesteś tutaj:   

2009

Uchwała Nr 230/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8 października 2009 r. w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Franciszkowi Heigelmannowi

Uchwała Nr 230/09/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 8 października 2009 r.
 
w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Franciszkowi Heigelmannowi.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 Statutu Miasta Puszczykowa – Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Rada Miasta Puszczykowa pośmiertnie nadaje tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Franciszkowi Heigelmannowi za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Marek Błajecki
 
 
Uzasadnienie
Franciszek Heigelmann – ur. w 1908 roku w Poznaniu, gdzie ukończył IX Szkołę Powszechną św. Łazarza. Dyplom na nauczyciela szkół powszechnych uzyskał w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Wolsztynie w 1939 roku. Po jej ukończeniu zobowiązany był do odbycia pięcioletniej służby nauczycielskiej. W 1932 roku zdał praktyczny egzamin na nauczyciela Publicznych Szkół Powszechnych w Nakle. W 1945 roku rozpoczął pracę w Publicznej Szkole Powszechnej w Puszczykowie, gdzie w latach 1947–1969 pełnił funkcję jej kierownika.
Pasją Franciszka Heigelmanna było szkolnictwo, harcerstwo i sport. Jako człowiek wielkiego serca był wspaniałym wychowawcą i przyjacielem młodzieży, który od pierwszych chwil objęcia etatu nauczyciela zjednał sobie ich sympatię. Podczas jego kierownictwa w szkole wprowadzono wiele nowatorskich rozwiązań, przede wszystkim zorganizowano gabinety oraz pracownie przedmiotowe, które bogato wyposażone przez wiele lat służyły kolejnym rocznikom uczniów. Wyposażono głównie gabinet fizyczno-chemiczny, biologiczny, geograficzny oraz do zajęć praktycznych i polonistycznych. Ogromnym sukcesem było zbudowanie boiska sportowego, z którego cieszyli się nie tylko uczniowie, ale i całe społeczeństwo. Corocznie organizowano w szkole kilkudniowe wycieczki dla klas ósmych do Krakowa, Wieliczki i Zakopanego, a także obozy harcerskie; młodzież aktywnie uczestniczyła w różnych wydarzeniach sportowych. Dzięki działaniom prowadzonym przez pana Franciszka Heigelmanna Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie zyskała miano tzw. ''szkoły wiodącej'' w powiecie poznańskim.
Pan Franciszek Heigelmann był gorącym zwolennikiem i propagatorem idei postępu pedagogicznego; sam na tym polu wiele zdziałał, ale inspirował również pracujących w szkole nauczycieli. Za swoją pracę otrzymał od Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w 1965 roku medal ''Za Postęp Pedagogiczny'', rok później uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi. Dzięki pozycji, jaką zyskała szkoła oraz staraniom pana Franciszka Heigelmanna Szkoła Podstawowa nr 1 w Puszczykowie otrzymała w 1966 roku imię Adama Mickiewicza.
Pan Franciszek Heigelmann pełniąc przez wiele lat funkcję kierownika szkoły, nigdy nie stracił bezpośredniego kontaktu z uczniami, jaki daje lekcja. Był osobą wymagającą, czasami surową, ale zawsze sprawiedliwą, mającą na celu dobro wychowanków. Jako człowiek cieszący się niekłamanym autorytetem potrafił stworzyć grono pedagogiczne, które ofiarnie i z zapałem pracowało na rzecz szkoły oraz miasta. W pamięci wszystkich pozostanie jako osoba niezwykle skromna, uczciwa, szczera, otwarta, a przede wszystkim potrafiąca słuchać drugiego człowieka. Franciszek Heigelmann zmarł nagle 15 listopada 1969 roku, pochowany został na cmentarzu w Puszczykowie.
Lista wiadomości