Jesteś tutaj:   

2009

Uchwała Nr 231/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8 października 2009 r. w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Zofii Skibińskiej.

Uchwała Nr 231/09/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 8 października 2009 r.
 
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Zofii Skibińskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 Statutu Miasta Puszczykowa – Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Zofii Skibińskiej za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Marek Błajecki
 
Uzasadnienie
Zofia Skibińska urodziła się w Sichowie Dużym. W Busku Zdroju ukończyła szkołę podstawową i średnią. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1989–1990 zaangażowana była w pracę Komitetu Obywatelskiego w Puszczykowie, który współtworzyła wraz z mężem Wojciechem Skibińskim, również lekarzem.
Od 1976 roku pracowała jako lekarz pediatra w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Puszczykowie, gdzie z racji wykonywanego zawodu miała znakomite rozeznanie w sytuacji socjalnej mieszkańców. Była jedną z pierwszych osób w Puszczykowie, które organizowały i prowadziły komisję pomocy charytatywnej. W 1989 roku współredagowała Biuletyn Informacji Komitetu Obywatelskiego w Puszczykowie, który kolportowany był do mieszkańców.
Pani Zofia Skibińska była radną pierwszej kadencji samorządu puszczykowskiego. W latach 1990–1994 pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Pojednawczej, gdzie potrafiła łagodzić oraz rozwiązywać konflikty społeczne. Jako osoba czynnie zaangażowana w życie społeczności lokalnej w 1999 roku była jedną z inicjatorów założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa, organizacji pozarządowej, której misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, będącego podstawą ładu demokratycznego. Od wielu lat pełniąc funkcję skarbnika Stowarzyszenia jest odpowiedzialna za jego finanse.
Pani Zofia Skibińska jest również współtwórczynią niezależnej gazety mieszkańców Puszczykowa – Kuriera Puszczykowskiego, którego przez kilka lat była redaktor naczelną. Dzięki jej pracy oraz zaangażowaniu, miesięcznik wydawany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa stał się gazetą monitorującą działania władz samorządowych, informującą oraz promującą aktywność obywatelską wśród mieszkańców. Pani Zofia Skibińska od wielu lat uczestniczy we wszystkich działaniach społecznych na rzecz miasta, które organizuje Stowarzyszenie, między innymi w staraniach o wykupienie zakola Warty. Stała się również inicjatorką ufundowania tablicy pamiątkowej Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie oraz kamienia przed kościołem pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP, poświęconego pamięci papieża Jana Pawła II. Wielokrotnie uczestniczyła w sprzątaniu zabytkowego dworca w Puszczykówku, a także w organizacji konkursów ''Puszczykowo ogrodami słynie''.
Jako osoba o niezwykłej wrażliwości pani Zofia Skibińska od wielu lat pracuje jako wolontariusz w hospicjum dziecięcym w Poznaniu, gdzie pomaga dzieciom oraz ich rodzicom w najtrudniejszych chwilach ich życia.
Lista wiadomości