Jesteś tutaj:   

2010

Uchwała Nr 315/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Krystynie Miłobędzkiej.

Uchwała Nr 315/10/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 6 października 2010 r.
 
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Krystynie Miłobędzkiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 Statutu Miasta Puszczykowa – Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Krystynie Miłobędzkiej za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marek Błajecki
 
 
Uzasadnienie
 
Krystyna Miłobędzka - urodzona 8 czerwca 1932 r. w Margoninie koło Chodzieży, polska poetka, dramaturg, doktor nauk humanistycznych. Po wojnie zamieszkała w Puszczykowie. Umiłowanie lasu wyniosła z domu rodzinnego - ojciec jej był leśniczym. Po studiach na UAM w Poznaniu rozpoczęła pracę w Instytucie Technologii Drewna jako korektorka. Potem wraz z mężem, Andrzejem Falkiewiczem podróżowała po Polsce. Wiele lat spędzili we Wrocławiu. W Puszczykowie mieszka z przerwami ponad 20 lat.
Jako poetka debiutowała w roku 1960 cyklem Anaglify. Jest autorką scenariuszy przedstawień teatralnych dla dzieci i prac teoretycznych poświęconych teatrowi dziecięcemu. Najwięcej z jej scenariuszy zrealizował Teatr Lalki i Aktora Marcinek w Poznaniu. Pracowała m.in. w Teatrach Lalek w Słupsku, Wrocławiu i Wałbrzychu. Jest laureatką nagrody im. Barbary Sadowskiej (1992), Fundacji Kultury (1993), Ministra Kultury (2001) oraz nagrody literackiej „Czterech Kolumn” za całokształt twórczości (2003), Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (2004) oraz Prezydenta Wrocławia (2004). Tom Po krzyku został uznany przez tygodnik Przekrój książką roku 2004 i nominowany do nagrody Nike w 2005 r. W roku 2009 Krystyna Miłobędzka otrzymała dwie nagrody: prestiżową nagrodę literacką SILESIUS we Wrocławiu oraz została odznaczona Nagrodą Artystyczną Miasta Poznania.
Wydała następujące tomiki poezji: Anaglify (1960), Pokrewne (1970), Dom, pokarmy (1975), Wykaz treści (1984), Pamiętam (1992), Przed wierszem (1994), Imiesłowy (2000), wszystkowiersze (2000), Przesuwanka (2003), Po krzyku (2004), Zbierane (1960-2005) (2006), gubione (2008), a także dramaty: Siała baba mak (1995), Siała baba mak. gry słowne dla teatru (1995) i szkice literackie: Teatr Jana Dirmana (1990), W widnokręgu Odmieńca. teatr, dziecko, kosmogonia (2008), znikam jestem (2010).
Lista wiadomości