Jesteś tutaj:   

2010

Uchwała Nr 317/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Bożenie Ewicz.

Uchwała Nr 317/10/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 6 października 2010 r.
 
w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Bożenie Ewicz.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 Statutu Miasta Puszczykowa – Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Rada Miasta Puszczykowa pośmiertnie nadaje tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” pani Bożenie Ewicz za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Marek Błajecki
 
Uzasadnienie
 
Bożena Ewicz - urodziła się 12 lutego 1921 roku w Poznaniu. W 1934 roku ukończyła 4-letnią naukę w klasie fortepianu Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu, po czym w latach 1934-1939 uczyła się w Gimnazjum im. Dąbrówki. Po wybuchu II wojny światowej została wysiedlona do Łodzi. W 1945 roku powróciła z wysiedlenia i zamieszkała wraz z rodzicami w Puszczykowie koło Poznania. W tym samym roku zdała egzamin maturalny w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych i rozpoczęła studia w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych w Poznaniu (od 1946 roku PWSSP), które kontynuowała na Wydziale Malarstwa do 1949 roku pod kierunkiem prof. S. Szczepańskiego (do IV roku studiów). Do końca życia mieszkała w Puszczykowie.
W dziedzinie malarstwa sztalugowego uprawiała głównie technikę olejną (na płótnie, tekturze oraz papierze) i w mniejszym zakresie akwarelę. W sumie powstało ponad 350 prac w tych technikach. Początkowo dominowała tematyka pejzażu (m.in. z Poznania i okolic) i martwej natury. Artystkę interesowały szczególnie zjawiska przyrody (np. odbicia światła na niebie i wodzie, chmury) i związane z nimi kolorystyczne penetracje. Z czasem z upodobaniem podejmowała tematykę kwiatów, portretów oraz tematykę sakralną. Jej obrazy o tematyce sakralnej zdobią oba kościoły parafialne w Puszczykowie. Wizerunki świętych (szczególnie matki Bożej) zamawiane przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej upiększają wiele świątyń polonijnych na terenie obu Ameryk oraz Australii. W 1970 roku zaprojektowała wspólnie z J. Durczakiem kompozycję ścienną na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie (wykonawstwo – J. Durczak, Z. Durczak i Z. Kaczmarkiewicz). Od lat 50. XX wieku brała udział w wielu plenerach artystycznych oraz wystawach okręgowych i ogólnopolskich.
Zmarła 23 grudnia 1998 r. w Puszczykowie.
Lista wiadomości