Jesteś tutaj:   

2012

Uchwała Nr 142/12/VIRady Miasta Puszczykowaz dnia 29 maja 2012 r.w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa” Panu Januszowi Napierale.

Uchwała Nr 142/12/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa” Panu Januszowi Napierale.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 Statutu Miasta Puszczykowa – Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa” Panu Januszowi Napierale za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Uzasadnienie
 
Dr inż. Janusz Napierała w latach 1990-2006 sprawował funkcję Burmistrza Miasta Puszczykowa. Dzięki jego staraniom i zaangażowaniu w pracę w Puszczykowie wybudowano sieć gazową, wodociągową i kanalizacyjną, które zostały udostępnione wszystkim mieszkańcom. Spowodowało to m.in. przejście z ogrzewania węglowego na gazowe, co w znacznym stopniu zmniejszyło zanieczyszczenie powietrza. Wybudowano nową szkołę, przedszkole i salę gimnastyczną. Utwardzono wiele ulic i chodników, zmodernizowano ich oświetlenie.
Sprawując urząd burmistrza dr inż. Janusz Napierała dał się poznać jako gospodarz dbający o Miasto i jego mieszkańców. Był przeciwnikiem prywatyzacji szpitala, będąc jednocześnie zwolennikiem przejęcia go przez powiat poznański. To m.in. dzięki jego staraniom Puszczykowo jest udziałowcem spółki Aquanet, w której posiada akcje o wartości kilkudziesięciu milionów złotych.
Burmistrz Janusz Napierała szczególnie dbał o oświatę – miasto Puszczykowo było jednym z pierwszych miast, które dobrowolnie przejęło prowadzenie przedszkoli i szkół. Placówki zostały wyremontowane i wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe, a dzieci miały możliwość korzystania z bezpłatnej nauki tenisa i pływania w ramach zajęć wychowania fizycznego. Ponadto w tamtym okresie Miasto zaczęło organizować wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. Zmodernizowano pomieszczenia Biblioteki Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, stworzono warunki do powstania Klubu Seniora oraz miejsce spotkań dla organizacji pozarządowych.
Wartość wykonanych inwestycji w okresie pełnienia funkcji burmistrza przez dr. inż. Janusza Napierałę to kwota kilkudziesięciu milionów złotych, co stanowiło wielokrotność rocznych budżetów miasta. Inwestycje te były możliwe do wykonania dzięki niskim kosztom bieżącego utrzymania Miasta i pozyskiwaniu środków z różnych źródeł zewnętrznych.
W rankingach ogólnopolskich, Miasto Puszczykowo kierowane przez Burmistrza Janusza Napierałę plasowało się wśród najlepiej rozwijających się samorządów. Kończąc swoją pracę na tym stanowisku dr inż. Janusz Napierała przekazał Miasto w pełni wyposażone w infrastrukturę, czyniącą Puszczykowo miastem XXI wieku, a co najważniejsze utrzymując finanse miasta bez zadłużenia. Za swoją działalność na rzecz rozwoju samorządów zastał m.in. odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Lista wiadomości