Jesteś tutaj:   

2012

Uchwała Nr 143/12/VIRady Miasta Puszczykowaz dnia 29 maja 2012 r.w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” dla Pana Zenona Błądka.

Uchwała Nr 143/12/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 maja 2012 r.
 
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” dla Pana Zenona Błądka.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 Statutu Miasta Puszczykowa – Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Zenonowi Błądkowi za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Uzasadnienie
 
Prof. Zenon Błądek jest wieloletnim wykładowcą Politechniki Poznańskiej oraz specjalistycznych uczelni związanych z turystyką i hotelarstwem, w tym Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie. Jest wybitnym i cenionym specjalistą w zakresie obiektów hotelowych i rekreacyjnych, autorem i współautorem wielu publikacji i podręczników akademickich. Jego opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego, budownictwa mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej zyskały uznanie w kraju i poza granicami. Profesor jest współtwórcą obowiązującej kategoryzacji obiektów hotelowych w Polsce, swoją pracę naukową łączy z praktyką zawodową zarówno w zakresie projektowania i urbanistyki, jak i hotelarstwa. Brał bezpośredni udział w budowie hoteli sieci „ORBIS”. Pracując w Instytucie Turystyki prowadził i koordynował badania związane z turystycznym zagospodarowaniem kraju.
Poza sukcesami w pracy naukowej oraz działalnością projektową i urbanistyczną profesor Zenon Błądek jest aktywnym działaczem społecznym zarówno na forum krajowym, jak i lokalnym. Jego działalność na rzecz lokalnej społeczności pozostawiła trwałe efekty i zainspirowała również innych mieszkańców do zaangażowania w budowanie swojej „Małej Ojczyzny”. Wśród wielu inicjatyw, w których Profesor miał swój udział należy wymienić:
  1. Budowę kościoła pw. św. Józefa w Puszczykowie – profesor Zenon Błądek był jednym z pomysłodawców inicjatywy budowy nowej świątyni w Puszczykowie, współtwórcą projektu oraz prowadzącym i nadzorującym budowę kościoła. Jak trudne było to przedsięwzięcie w czasach PRL-u dowodzi fakt, iż pierwsze oficjalne starania o zgodę na budowę tak ważnej dla mieszkańców Puszczykowa świątyni datowane są na rok 1973, podczas gdy oficjalna zgoda została wydana w roku 1979, prace budowlane rozpoczęto w roku 1981, systematycznie wykonywano poszczególne etapy prac, a uroczystej konsekracji kościoła dokonano dopiero w roku 2000. W trakcie całego opisanego procesu prof. Błądek wspomagał inwestycję swoją wiedzą oraz autorytetem, co pozwalało na pokonywanie kolejnych trudności, jakie piętrzyły się ze względów politycznych oraz ekonomicznych. Profesor jest również autorem książki „Kościół rzymsko-katolicki p.w. Świętego Józefa w Puszczykowie. Kronika formowania się parafii i budowy kościoła w latach 1981-2003”, która stanowi bardzo dokładny opis zarówno dziejów parafii jak i pełną dokumentację historii budowy nowej świątyni. Można w niej odnaleźć zarówno nazwiska osób zaangażowanych w tą inicjatywę, jak również cenną dokumentację fotograficzną.
  2. Sala im. Jana Pawła II – profesor był pomysłodawcą projektu stworzenia sali, która stała się centrum społeczno-kulturalnym dla mieszkańców Puszczykowa i na stałe wpisała się w życie Puszczykowa. Organizowane tu koncerty, spotkania i inne imprezy przywołują pamięć bł. Jana Pawła II i integrują lokalną społeczność.
  3. Działalność społeczna i charytatywna – poprzez członkostwo w Parafialnej Radzie Ekonomicznej, jak również będąc organizatorem wielu nieformalnych inicjatyw prof. Zenon Błądek aktywnie zachęca mieszkańców do działalności społecznej oraz pomocy osobom potrzebującym, wiele czasu poświęca ciągłej pracy nad integracją mieszkańców i umocnieniem lokalnych więzi.
  4. Promocja miasta Puszczykowa – profesor przyczynia się do promowania Miasta w Polsce i na świecie, jest jednym z inicjatorów Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich, którego kolejna edycja odbędzie się w Puszczykowie i będzie okazją do spotkania przedstawicieli samorządów z całej Polski. Poprzez zaangażowanie w inicjatywy związane z propagowaniem kultury polskiej za wschodnią granicą i współpracę z kardynałem Marianem Jaworskim, arcybiskupem Lwowa, o Puszczykowie w pozytywnym świetle można usłyszeć również na Kresach.
Lista wiadomości