Jesteś tutaj:   

2013

Uchwała Nr 202/13/VIRady Miasta Puszczykowaz dnia 19 lutego 2013 r.w sprawie: zmiany Uchwały nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: zasad przyz

Uchwała Nr 202/13/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 lutego 2013 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 ust. 2 Statutu Miasta Puszczykowa, przyjętego Uchwałą Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 31 lipca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa, uchwala co następuje:
 
§ 1. W Uchwale nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 22.11.2006 r. Nr 178, poz. 4161) wprowadza się następujące zmiany:
  1. w § 3:
    1. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wniosek składa się do Rady Miasta Puszczykowa w terminie do 31 marca każdego roku.”,
    1. po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W uzasadnionych przypadkach Rada może rozpatrzyć wniosek złożony w innym terminie niż ten, który został określony w § 3 ust. 3.”;
  1. w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada powołuje na okres kadencji komisję w celu zweryfikowania i sporządzenia opinii oceniającej zasadność wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1.”;
  1. § 6 uchyla się.
§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnień honorowych nie ulega zmianom.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Uzasadnienie
 
Komisja Edukacji Kultury i Sportu Rady Miasta Puszczykowa złożyła wniosek o zmianę zapisów Uchwały nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych, pozwalającą na jednorazowe, w danej kadencji, powołanie komisji weryfikującej wnioski o przyznanie tytułów honorowych miasta oraz określenie terminu składania wniosków.
Lista wiadomości