Jesteś tutaj:   

2013

Uchwała Nr 221/13/VIRady Miasta Puszczykowaz dnia 21 maja 2013 r.w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa” ks. kard. Marianowi Jaworskiemu.

Uchwała Nr 221/13/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 maja 2013 r.
 
w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa” ks. kard. Marianowi Jaworskiemu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 Statutu Miasta Puszczykowa – Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa” ks. kard. Marianowi Jaworskiemu za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Zbigniew Czyż
 
Uzasadnienie
Ks. Kardynał Marian Jaworski ur. 21.08.1926 r. we Lwowie. W 1945 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie, które zostało zlikwidowane w 1945 r. przez władze sowieckie. Studia kontynuował w Polsce w Kalwarii Zebrzydowskiej k. Krakowa. W dniu 25.06.1950 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Kalwarii Zebrzydowskiej z rąk ks. abpa Eugeniusza Baziaka. Posługę duszpasterską rozpoczął w Baszni Dolnej k. Lubaczowa i w Poronienie k. Krakowa. Studia uzupełniające i późniejsza praca dydaktyczno-wychowawcza oraz naukowa prowadzone były w katolickich uczelniach (Uniwersytet Jagieloński w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Papieska Akademia Teologiczna w Warszawie). W latach 1982-1988 był pierwszym rektorem Papieskiej Akademii Teologicznej. Dnia 24.05.1984 r. został mianowany przez Jana Pawła II biskupem i Administratorem Apostolskim w Lubaczowie. W 1991 r. otrzymał nominacje na arcybiskupa. W dniu 21.02.1991 r. Jan Paweł II powierzył Mu odbudowę (po 50 latach niszczycielskich działań państwowego sowieckiego ateizmu) struktur Kościoła łacińskiego na Ukrainie. W dniu 21.02.1998 r. został mianowany przez Jana Pawła II kardynałem „in pectore”, a 21.02.2001 r. kreowany kardynałem. W dniach 18-19 kwietnia 2005 r. uczestniczył w konklawe, które wybrało nowego papieża Benedykta XVI. W październiku 2008 r. jako ks. kardynał senior zamieszkał na stałe w Krakowie.
Dorobek naukowy i inne tytuły honorowe ks. kardynała Mariana Jaworskiego:
 • doktor teologii i filozofii, dr hab. filozofii, prof. zwyczajny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,
 • dr honoris causa Ruhr Universitat w Bochum 1985 r.,
 • dr honoris causa Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2002 r.,
 • dr honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2006 r.,
 • dr honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 2006 r.,
 • członek Komitetu Prezydialnego Papieskiej Rady ds. Rodziny,
 • członek Kongregacji ds. Duchowieństwa,
 • członek Papieskiej Akademii Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie,
 • Medal Bene Merenti Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1996 r.,
 • Medal Bene Merenti Papieskiego Towarzystwa Teologicznego 2009 r.,
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Odrodzenia Polonia Restituta 2008 r.,
 • Order Księcia Jarosława Mądrego,
 • Honorowy Obywatel Miasta Krakowa,
 • Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Lubaczów,
 • Honorowy Obywatel Gminy Zawoja.
Ks. kardynał Marian Jaworski jest autorem ponad 60 pozycji wydawniczych, które stanowią liczący się wkład w rozwój współczesnej myśli filozoficznej odnoszącej się do takich dziedzin nauki jak filozofia teologii i filozofia religii.
 
Związki ks. kardynała Mariana Jaworskiego z Puszczykowem
Zespół projektowy, koordynowany przez mieszkańca Puszczykowa na apel ks. abpa Mariana Jaworskiego, podjął wieloletnią działalność przy odbudowie bazy materialnej Kurii Metropolitalnej we Lwowie i w innych miastach na Ukrainie zniszczonej przez sowietów podczas półwiekowej okupacji tych terenów.
W ramach tej działalności i przy pełnym współdziałaniu z ks. arcybiskupem, później kardynałem, Marianem Jaworskim przyczyniono się m.in. do:
 • rozbudowy Domu Polskiego w Stanisławowie,
 • budowy Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie/Brzuchowicach,
 • budowy ośrodka oazowego i wypoczynkowego w Jaremczy,
 • przebudowy Domu Arcybiskupów we Lwowie,
 • budowy pomnika Jana Pawła II we Lwowie/Brzuchowicach.
Za pośrednictwem ks. kardynała Mariana Jaworskiego w dniu 18.11.2004 r. została przedstawiona Janowi Pawłowi II w krótkiej relacji historia parafii w Puszczykowie. Jan Paweł II otrzymał wówczas „Kronikę formowania się parafii i budowy kościoła w Puszczykowie”.
Od 2008 r. związki puszczykowian z ks. kardynałem seniorem, mieszkającym już w Krakowie zostały znacznie poszerzone. Kard. Marian Jaworski był bliskim przyjacielem Ojca Świętego. Jego znajomość zapoczątkowana w latach 60. trwała do ostatnich chwil ziemskiego pielgrzymowania Naszego Wielkiego Rodaka.
Podejmując, po śmierci Jana Pawła II, działania na rzecz utrwalenia pamięci tego Niezwykłego Pontyfikatu – podjęta inicjatywa urządzenia Sali Jana Pawła II, została m.in. wstępnie skonsultowana z ks. kardynałem.
Inicjatywa zorganizowania IV Wielkopolskiego Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich w Puszczykowie w dniu 24 maja 2012 r. była konsultowana z ks. kardynałem (ks. kard. Marian Jaworski jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II).
W dniu 15 maja 2011 r. ks. kardynał uczestniczył w uroczystej Mszy Św. i poświęceniu Sali im. Jana Pawła II (ofiarował również bogaty zestaw fotografii papieża).
W porozumieniu z ks. kardynałem Marianem Jaworskim zostały uzyskane i sprowadzone do puszczykowskiej parafii relikwie Ojca Świętego Jana Pawła II. W dniu 16 października 2012 r. podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. kardynała Mariana Jaworskiego zostały umieszczone w specjalnie przygotowanym relikwiarzu.
Biorąc pod uwagę zainteresowanie ks. kardynała Mariana Jaworskiego naszym miastem, życiem w parafii, udzielaną pomocą (w tym przekazaniem bezcennych pamiątek związanych z bł. Ojcem Świętym) oraz wieloletnią okazywaną serdeczność dla obywateli naszego miasta (w tym m.in. Prowincjała Prowincji Polskiej Ojca Andrzeja Wichowskiego CSSp, o. Marka Smyka CSSp proboszcza parafii pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP oraz innych), nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Puszczykowa jest w pełni uzasadnione.
Lista wiadomości