Uchwała Nr 10/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudzień 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.

 
Uchwała Nr 10/14/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 9 grudzień 2014 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30.12.2013 r. poz. 7506) wprowadza się następujące zmiany:
1)   w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 97.885 zł do kwoty 32.405.871,96 zł, w tym:
a)   zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 97.885 zł do kwoty 31.487.671,96 zł,
2)   w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 97.885 zł do kwoty 35.856.526,96 zł, w tym:
a)   zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 217.321 zł do kwoty 27.222.962,96 zł,
b)   zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 119.436 zł do kwoty 8.633.564 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7)      paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 738.000 zł.".
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Dochody:
1.      Dział 758 - zwiększono subwencję oświatową o kwotę 16.302 zł.
2.      Dział 852 - wprowadzono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną w wysokości 11.583 zł.
3.      Dział 801 - zwiększono o kwotę 70.000 zł dotacje z gmin na finansowanie dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Puszczykowa.
 
Wydatki:
1.      Rozdział 60016 - umniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 119.436 zł
2.      Rozdział 80101 - zwiększono wydatki bieżące SP nr 1 o kwotę 16.302 zł w związku z otrzymaną subwencją.
3.      Rozdział 80104 - zwiększono dotacje dla przedszkoli o kwotę 189.436 zł (w związku ze zmianą stawki dotacji na 1 dziecko).
4.      Rozdział 85213-85216 - zwiększono o kwotę 11.583 zł wydatki MOPS w związku z otrzymanymi dotacjami.