Uchwała Nr 1/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa

 
Uchwała Nr 1/14/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 listopada 2014 r.
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa została wybrana radna Małgorzata Hempowicz.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.puszczykowo.pl
 
 
Radny Senior
/-/ Małgorzata Hempowicz