Uchwała Nr 286/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu

Uchwała Nr 286/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i § 13 ust. 1 Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 6/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w składzie:

Przewodniczący Komisji                               - Marek Barłóg         

Zastępca Przewodniczącego Komisji            - Paweł Rochowiak

Członkowie:

- Piotr Bekas  

- Andrzej Dettloff     

- Bogumiła Dolska

- Władysław Hetman

- Krzysztof Jopek

- Maciej Krzyżański  

- Janusz Szafarkiewicz".

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 6/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Janusz Szafarkiewicz 

 

 

Uzasadnienie 

W wyborach uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa, które odbyły się w dniu 16 marca 2014 r. mandat radnego otrzymał pan Maciej Krzyżański. Radny sprawuje mandat m.in. poprzez pracę w komisjach Rady Miasta. Radny Maciej Krzyżański zgłosił wniosek o powołanie go w skład Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.