Uchwała Nr 287/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Edukacj

 
Uchwała Nr 287/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 marca 2014 r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i § 13 ust. 1 Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 7/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu § 1 otrzymuje brzmienie:
 
„ § 1. Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury i Sportu w składzie:
 
Przewodniczący:                                Małgorzata Szczotka
 
Zastępca Przewodniczącego:             Kinga Górna-Krzeszowiak
 
            Członkowie:
- Elżbieta Czarnecka
- Małgorzata Hempowicz
- Maciej Krzyżański
- Tomasz Potocki      
- Paweł Rochowiak
- Maciej Stelmachowski
- Janusz Szafarkiewicz".
 
§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 7/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz 
 
 
Uzasadnienie
 
W wyborach uzupełniających do Rady Miasta Puszczykowa, które odbyły się w dniu 16 marca 2014 r. mandat radnego otrzymał pan Maciej Krzyżański. Radny sprawuje mandat m.in. poprzez pracę w komisjach Rady Miasta. Radny Maciej Krzyżański zgłosił wniosek o powołanie go w skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.