Uchwała Nr 289/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 259/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomo

Uchwała Nr 289/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 marca 2014 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 259/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W § 1 Uchwały Nr 259/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, zmienia się numer księgi wieczystej, w której wpisana jest działka 249/3. Dotychczasowy zapis PO2P/00125446/9 zastępuje się numerem księgi wieczystej PO2P/00125116/9.
 
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
W Uchwale Nr 259/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa omyłkowo wpisano zamiast prawidłowej księgi wieczystej PO2P/00125116/9 numer księgi wieczystej PO2P/00125446/9, który obejmuje inną nieruchomość. Ze względu na prowadzenie dalszego postępowania wieczystoksięgowego, konieczne jest sprostowanie błędnie zapisanego numeru księgi wieczystej.