Uchwała Nr 290/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.

Uchwała Nr 290/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 marca 2014 roku
 
 
w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 67 ust. 3 w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
Uzasadnienie
 
Rada Miejska w Luboniu w dniu 13 czerwca 2013 roku podjęła uchwałę o wystąpieniu gminy Luboń ze Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" w Czempiniu. Zgodnie ze Statutem Związku § 31 pkt 2 oświadczenie o wypowiedzeniu winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na 31 grudnia danego roku.
W wyniku powyższego zaistniała konieczność zmiany zapisów § 3 Statutu Związku określającego listę uczestników Związku. 
 
Ponadto dokonuje się innych zmian określonych w załączniku do niniejszej uchwały, a których konieczność określiło pismo z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 września 2012 roku.
 
Zakres zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały powoduje, że dla czytelności statutu uzasadnionym jest przyjęcie jego tekstu jednolitego.