Uchwała Nr 291/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego.

Uchwała Nr 291/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 marca 2014 r.
 
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 i  2 pkt 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 i 3, § 6 ust. 3-5 Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 poz. 545), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe Karolinie Płazie w wysokości 500 zł miesięcznie w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
Uzasadnienie
 
Do Urzędu wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego Karolinie Płazie. Zgodnie z Uchwałą Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie.
Karolina Płaza jest mieszkanką Puszczykowa, trenującą snowboard a w sezonie letnim także wakeboard (który pomaga w trenowaniu snowboardu). Do największych sukcesów Karoliny w 2013 roku należy zaliczyć:
- 1. miejsce podczas Mistrzostw Polski Młodzików - 4.03.2013 w Jurgowie (slalom gigant),
- 2. miejsce w I Edycji Pucharu Polski - 7.01.2013 w Nowym Targu w slalomie oraz w slalomie gigancie,
- 3. miejsce w slalomie oraz 6. miejsce w slalomie gigancie podczas II Edycji Pucharu Polski - 4.02.2013 w Nowym Targu.
 
W klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w 2013 roku Karolina Płaza uplasowała się na 2. miejscu w slalomie oraz na 7. miejscu w slalomie gigancie.
 
W sierpniu 2013 roku podczas Mistrzostw Polski w Wakeboradzie za wyciągiem, zajęła 3. miejsce w konkurencji WAKEBOARD w kategorii juniorek.
 
Obecnie Karolina Płaza przygotowuje się do zawodów eliminacyjnych do Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski. Okres realizacji programu przygotowawczego upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.