Uchwała Nr 292/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie: przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.

Uchwała Nr 292/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 marca 2014 roku
 
w sprawie: przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Program zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Miasta Puszczykowa w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
Uzasadnienie
 
W 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach. Nowelizacja nałożyła na radę gminy obowiązek uchwalenia, każdego roku, do dnia 31 marca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt Programu został przedstawiony do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Poznaniu, organizacjom społecznym działającym na terenie Puszczykowa, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz działającemu na obszarze Puszczykowa zarządowi obwodu łowieckiego Żbik.
 
Program obejmie:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Program  wskazuje środki finansowe przeznaczone na jego realizację oraz sposób wydatkowania tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.