Uchwała Nr 293/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Ste

Uchwała Nr 293/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 marca 2014 r.
 
w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 231) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Tworzy się obwód głosowania Nr 7 dla wyborców przebywających w dniu wyborów, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
2. Ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego"  Sp. z o.o., Puszczykowo ul. Kraszewskiego 11.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Na terenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., przebywa każdorazowo więcej niż 15 pacjentów. W związku z powyższym, zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami Rada Miasta ma obowiązek utworzenia w szpitalu obwodu głosowania.