Uchwała Nr 294/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016.

Uchwała Nr 294/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
 z dnia 25 marca 2014 r.
 
w sprawie: Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Miejski Program Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016, który stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
Uzasadnienie
 
Obowiązek podjęcia uchwały wynika z art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 288, poz. 1690).
Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji gmina w ramach zadań własnych ma zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie w odpowiednie narzędzia. W tym celu m.in. opracowuje 3-letnie programy wspierania rodziny.
Program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych.
Celem programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężenia ich problemów opiekuńczo-wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych
i innych instytucji zajmujących się rodziną.