Uchwała Nr 295/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr 295/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 25 marca 2014 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30.12.2013 r. poz. 7506) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 126.092 zł do kwoty 30.999.514 zł, w tym:
a)   zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 126.092zł do kwoty 30.289.514 zł,
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 126.092 zł do kwoty 33.486.514  zł, w tym:
a)   zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29.405 zł do kwoty 26.806.786 zł,
b)   zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 155.497 zł do kwoty 6.679.728 zł
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w § 9 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się rezerwę na wydatki oświatowe o kwotę 118.105 zł do kwoty 146.695 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
Uzasadnienie
 
Dochody:
1)     Dział 750 - wprowadzono dochody z tytułu odszkodowania w kwocie 18.000 zł.
2)     Dział 754 - zwiększono dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 20.000 zł.
3)     Dział 756 - zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 60.000 zł.
4)     Dział 758 - zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 118.105 zł, zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych o kwotę 14.497 zł, wprowadzono dochody w kwocie 89.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, wprowadzono dochody w kwocie 2.000 zł z tytułu zatrzymanego wadium.
5)     Dział 801 - wprowadzono dochody z tytułu darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową nr 2 w kwocie 10.000 zł.
6)     Dział 852 - wprowadzono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację programu w zakresie dożywiania w kwocie 30.700 zł
 
Wydatki:
1)     Rozdział 75023 - zwiększono wydatki bieżące Urzędu Miasta o kwotę 18.000 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dot. zalania w siedzibie UM.
2)     Rozdział 75095 - zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na składkę do Związku Międzygminnego Selekt.
3)     Rozdział 75818 - zmniejszono rezerwę celową na wydatki oświatowe o kwotę 118.105 zł.
4)     Rozdział 80101 - zwiększono wydatki w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 10.000 zł (w związku z otrzymaną darowizną).
5)     Rozdział 85295 - zwiększono wydatki na dożywianie o kwotę 30.700 zł (w związku z otrzymaną dotacją).
6)   Rozdział 90001 - zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej" o kwotę 15.000 zł - środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji wod-kan ul. Makowej; zmniejszono o kwotę 6.000 zł wydatki na opłatę za hydranty uliczne.  
7)   Rozdział 90013 - zwiększono wydatki o kwotę 497 zł na zadanie pn. „Składka na budowę schroniska dla zwierząt dla Związku Międzygminnego "SCHRONISKO"
8)    Rozdział 90015 - wprowadzono wydatki w kwocie 60.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego ul. Sportowej i parkingu przy kościele.
9)    Rozdział 90095 - wprowadzono wydatki w kwocie 10.000 zł na budowy przyłącza wodociągowego oraz wewnętrznej linii zasilającej instalacji elektrycznej do działki miejskiej przy ul. Nadwarciańskiej 11. 
10) Rozdział 92604 - zwiększono wydatki o kwotę 70.000 zł na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie CAS" (cena najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu przekracza środki zabezpieczone w budżecie). 
11) Rozdział 92695 - wprowadzono wydatki w kwocie 6.000 zł na stypendia sportowe.