Uchwała Nr 296/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 417/38 poł

 
Uchwała  Nr  296/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 13 -  którego granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2. Zakres prac planistycznych obejmuje ustalenia określone w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami).
 
§ 3. Celem sporządzenia planu jest wyznaczenie funkcji oraz sposobu zagospodarowania terenu dla obszaru objętego opracowaniem planu z uwzględnieniem zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz aktualnie obowiązujących przepisów.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek właściciela terenu przystępuje się do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  zgodnie z ww. celem opracowania.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa działki te położone są w obszarze oznaczonym symbolem M, oznaczającym zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi.
 
Celem sporządzenia planu jest zmiana dotychczas obowiązujących ustaleń zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 191/2001/III z 19.03.2001.
 
Proponowana zmiana dotyczy zmiany przeznaczenia działki nr 417/38 z projektowanej drogi dojazdowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa obowiązującym na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.