Uchwała Nr 297/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzysta

 
Uchwała Nr 297/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo.
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.      Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1)     Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Puszczykowo;
2)     Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Puszczykowie;
3)     Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Puszczykowa;
4)     jednostce oświatowej - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkole, a także zespół wychowania przedszkolnego oraz punkt przedszkolny funkcjonujące na terenie Miasta prowadzone przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo;
5)     dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Miasta dotację podmiotową w rozumieniu art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), która przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej;
6)     najbliższej gminie - należy przez to rozumieć gminę która prowadzi przedszkole publiczne, której siedziba mierzona w linii prostej na mapie mieści się najbliżej Miasta Puszczykowa.
 
§ 2.     Jednostki oświatowe funkcjonujące na terenie Miasta otrzymują z budżetu Miasta dotacje.
 
§ 3.     Warunkiem przyznania dotacji jest przedłożenie wniosku przez osobę prowadzącą jednostkę oświatową w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.
 
§ 4.     1. Publicznym przedszkolom na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez najbliższą gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
2. Innym publicznym formom wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez najbliższą gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
3. Organ prowadzący publiczne: przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymuje dotację na jednego ucznia z budżetu organu dotującego w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nie niższej jednak niż kwota dotacji ustalona odpowiednio zgodnie z ust. 1 lub 2.
4. Niepublicznym przedszkolom na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie najbliższej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez organ dotujący w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
5. Innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego na każdego ucznia objętego tymi formami wychowania przedszkolnego przysługuje dotacja w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu prowadzonym przez najbliższą gminę pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący.
6. Organ prowadzący niepubliczne: przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, w których realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymuje dotację na jednego ucznia z budżetu organu dotującego w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota dotacji ustalona odpowiednio zgodnie z ust. 4 lub 5.
 
§ 5.     1. Osoba prowadząca jednostkę oświatową składa w terminie do 10 każdego miesiąca informację o liczbie uczniów uczęszczających do tej jednostki. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.
2.       Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, co miesiąc w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku rachunek bankowy jednostki oświatowej, z tym, że część za grudzień jest przekazywana do 15 dnia grudnia. 
3.       Miesięczna rata dotacji obliczana jest w oparciu o liczbę uczniów w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca.
4.       W sytuacji gdy kwota dotacji w danym miesiącu została nadpłacona lub przekazana w niższej wysokości różnicę uwzględnia się przy naliczeniu dotacji w następnych miesiącach.
 
§ 6.     1. Osoba prowadząca jednostkę oświatową sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji oraz rodzaje poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji w formie rozliczenia rocznego. Wzór rozliczenia stanowi Załącznik nr 3 do uchwały. 
2.       Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok osoba prowadząca przedkłada Burmistrzowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, lub w przypadku, gdy kończy prowadzoną działalność w trakcie roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.
3.       Nierozliczona część dotacji podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 
§ 7.     1. Burmistrzowi przysługuje prawo kontroli zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w informacji, o której mowa w § 5 ust. 1. Kontrola obejmuje także prawidłowość rozliczenia wykorzystania dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2.       Pracownicy Urzędu, upoważnieni przez Burmistrza, do przeprowadzenia kontroli, mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oświatowej oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. Ponadto pracownicy ci mają prawo sporządzać lub zlecać sporządzenie niezbędnych do kontroli odpisów oraz wyciągów z dokumentów oraz żądać udzielania wyjaśnień ustnych lub pisemnych.
3. Podstawą do przeprowadzania kontroli przez pracownika Urzędu jest imienne upoważnienie określające:
1)   imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę;
2)   nazwę jednostki kontrolowanej;
3)   zakres przedmiotowy kontroli;
4)   okres przeprowadzanej kontroli.
4. O przeprowadzeniu kontroli Burmistrz powiadamia osobę prowadzącą jednostkę oświatową w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowana jednostka oświatowa a drugi kontrolujący.
6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki oświatowej kierowane jest w przypadku wystąpienia nieprawidłowości pisemne wystąpienie pokontrolne, które może dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o ilości uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji. Wystąpienie zawiera wyliczenie kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu Miasta lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
7. Od wystąpienia pokontrolnego osoba prowadząca jednostkę oświatową może w terminie 14 dni od jego otrzymania skierować zastrzeżenia do Burmistrza.
8. Podstawą zastrzeżeń może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznych lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nienależnie pobrana dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 
§ 8. Traci moc uchwała nr 68/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa dla niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 
§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta 
/-/ Janusz Szafarkiewicz