Uchwała Nr 300/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.

 
Uchwała Nr 300/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 22 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30.12.2013 r. poz. 7506) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 178.291 zł do kwoty 31.235.149 zł, w tym:
a)   zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 178.291  zł do kwoty 30.525.149 zł,
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 178.291 zł do kwoty 33.722.149 zł, w tym:
a)   zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.209 zł do kwoty 26.857.921 zł,
b)   zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 184.500 zł do kwoty 6.864.228 zł;
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
Uzasadnienie
 
Dochody:
1)     Dział 758 - wprowadzono dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
2)     Dział 852 - wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 38.291 zł.
 
Wydatki:
1)     Rozdział 70004 - zwiększono wydatki na remonty obiektów komunalnych w wysokości 30.000 zł.
2)     Rozdział 70005 - zmniejszono o kwotę 86.191 zł wydatki na odszkodowania za drogi.
3)     Rozdział 75412 - wprowadzono dotację celową dla OSP Puszczykowo na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości 46.500 zł.
4)     Rozdział 80101 - wprowadzono wydatki w kwocie 25.000 zł na wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku SP 2.
5)     Rozdział 80110 - zwiększono wydatki na adaptację budynku starej szkoły na potrzeby Gimnazjum nr 1, rozszerzono zakres zadania o zagospodarowanie boiska - 113.000 zł (cena najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu przekracza środki zabezpieczone w budżecie); dokonano przesunięć między grupami wydatków, dokonano zwiększenia wydatków na gimnazja o kwotę 11.691 zł.
6)     Rozdział 85214, 85216 - zwiększono wydatki na zasiłki o kwotę 38.291 zł, w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa.