Uchwała Nr 301/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

 
Uchwała Nr 301/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 maja 2014 r.
 
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża pozytywną opinię o przedstawionym projekcie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem uwag zawartych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
Uzasadnienie
 
W dniu 29 kwietnia 2014 r. do Rady Miasta Puszczykowa wpłynęło pismo dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego nr Tt-mg-3-35-350/1/103c/10-14 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 19 maja 2014 r. zgłoszone zostały uwagi zaakceptowane przez dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego i wpisane do protokołu uzgodnień, który stanowi załącznik do uchwały.