Uchwała Nr 302/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających a

 
Uchwała Nr 302/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 maja 2014 r.
 
w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się współdziałać z Powiatem Poznańskim poprzez powierzenie mu wykonywania zadania publicznego - usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Na prowadzenie zadania Miasto przekaże Powiatowi w 2014 r. dotację celową w wysokości 7.000 zł.
 
§ 3. Szczegółowe zasady współdziałania Miasta i Powiatu zostaną określone w porozumieniu zawartym przez Burmistrza Miasta oraz Zarząd Powiatu.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki przyjęło „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski". Program postawił sobie za cel oczyszczenie w okresie 28 lat terytorium Polski z azbestu i wyrobów azbestowych. Od 2006 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu stworzyło wspólny program udzielania pomocy finansowej w likwidacji azbestu.
Corocznie gminy, będące udziałowcami programu, deklarują kwotę uczestnictwa, Starosta
w wyniku przetargu wyłania wspólnego dla wszystkich gmin wykonawcę, który w sposób właściwy, bezpieczny dla środowiska demontuje wyroby i kieruje na właściwe składowisko odpadów. Gminy przyjmują od mieszkańców wnioski o dofinansowanie, do kwoty limitu określonego w podpisywanym co rocznie Regulaminie. Gdy limit nie zostanie wyczerpany, Starostwo na koniec roku zwraca pozostałą kwotę.
Program pokrywa 100% kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Od 2006 roku, dzięki udziałowi w programie, z terenu Puszczykowa usunięto 133 510 kg tego wyrobu, czyli 7 853 m².
Na koniec 2009 roku zinwentaryzowano na terenie Puszczykowa 134 283 kg pokryć dachowych wykonanych z azbestu.