Uchwała Nr 304/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych

 
Uchwała Nr 304/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 maja 2014 r.
 
w sprawie: emisji obligacji komunalnych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1300 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.1. Postanawia się wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 2.202 (dwa tysiące dwieście dwa) sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 2.202.000 zł (dwa miliony dwieście dwa tysiące złotych).
2.      Obligacje wyemitowane zostaną w 2014 roku w 2 (dwóch) seriach:
1)       seria A o wartości 1.000.000 zł (jeden milion złotych);
2)       seria B o wartości 1.202.000 zł (jeden milion dwieście dwa tysiące złotych).
3.      Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
4.      Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.
 
            § 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
§ 3.1. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.
2.      Obligacje zostaną wykupione z dochodów Miasta Puszczykowa pochodzących z udziału w podatkach dochodowych.
3.      Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.
 
§ 4.1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki WIBOR 6M i marży dla inwestorów.
2.      Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
3.      Poczynając od dnia wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu.
 
§ 5. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2014 r.
 
§ 6.1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów:
1)       5 lat od daty emisji dla obligacji serii A;
2)       5 lat od daty emisji dla obligacji serii B.
2.      Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2019 r.
 
3.      Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto Puszczykowo obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
§ 7.1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
2.      Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy bankowi.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewcz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego w celu sfinansowania spłaty długu mogą m.in. emitować papiery wartościowe.
Uchwała budżetowa Miasta Puszczykowa na 2014 r. w limitach zobowiązań z tytułu zaciąganych zobowiązań finansowych wskazuje emisję papierów wartościowych obok kredytów i pożyczek.
Dzięki przedmiotowej emisji obligacji możliwe będzie sfinansowanie zaciągniętego długu przypadającego do spłaty w roku bieżącym, przy jednoczesnym spełnieniu w latach następnych wymogów ustawy o finansach publicznych co do ograniczeń rocznych w spłacie długu.
Na agenta emisji obligacji zostanie wybrany bank, który będzie pełnił wszystkie funkcje niezbędne dla prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia emisji. Jednocześnie bank ten będzie pełnił rolę gwaranta emisji tzn. zobowiąże się do nabycia obligacji na własny rachunek w przypadku nie sprzedania obligacji inwestorom.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady miasta należy podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania i wykupu.