Uchwała Nr 306/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.

 
Uchwała Nr 306/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 maja 2014 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30.12.2013 r. poz. 7506) wprowadza się następujące zmiany:
1)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.700.000 zł do kwoty 35.443.080 zł, w tym:
a)   zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.700.000 zł do kwoty 8.564.228 zł;
2)      w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 4.187.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."
3)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      paragraf 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 6.389.750 zł, w tym przychody w wysokości 4.187.750 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
Uzasadnienie
 
Wydatki majątkowe.
 

Rozdział 60016

Wprowadzono środki na budowę ulic: Jasna, Kręta, łącznik między Kosynierów Miłosławskich a Kraszewskiego

700 000 zł

Wprowadzono środki na modernizację ulic: Kosynierów Miłosławskich, Posadzego

500 000 zł

Zwiększono wydatki na budowę, modernizację i przebudowę chodników; rozszerzono zakres o parkingi

200 000 zł

Rozdział 92604

Zwiększono wydatki na zagospodarowanie terenu CAS

300 000 zł

 

Załącznik nr 1 do Uchwaly Nr 306

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 306