Uchwała Nr 307/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wy

 
Uchwała Nr 307/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 maja 2014 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2013 rok.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z przepisem art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Miasta Puszczykowa, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Puszczykowa, działając na podstawie art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2013, a także sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za rok 2013, informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2013, na posiedzeniach w dniach: 16 i 24 kwietnia oraz 7 maja 2014 r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.