Uchwała Nr 308/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok

 
Uchwała Nr 308/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 maja 2014 r.
 
w sprawie: udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2013 rok.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
Uzasadnienie
 
Uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z dnia 7 maja 2014 r. dotyczący udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 271 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Miasta Puszczykowa jako organ stanowiący została zobligowana do rozpatrzenia wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.