Uchwała Nr 309/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki.

 
Uchwała Nr 309/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 czerwca 2014 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż działki.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów Miasta Puszczykowa: Obręb Niwka, ark. mapy 7, działka 684/6, o powierzchni 129 m², będącej własnością Miasta Puszczykowa. Dla wymienionej działki Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr KW PO2P/00152349/9.
§ 2. Granice działki zaznaczone zostały na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Działka pierwotna, z której utworzono działkę wymienioną w uchwale, powstała w wyniku podziału dokonanego przez właściciela nieruchomości w latach 50. XX wieku. Aktualny podział został wykonany z uwzględnieniem przebiegu granic działek wzdłuż ulicy Kochanowskiego w Puszczykowie. Działki były zaproponowane do sprzedaży właścicielom działek w Puszczykowie jednak nie wzbudziły zainteresowania. Zainteresowanie wykazali właściciele nowych działek budowlanych od strony Mosiny. W tej sytuacji sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego jest w pełni uzasadniona ponieważ zainteresowanym może być więcej niż jeden potencjalny nabywca. Działki w terenie są zadrzewioną skarpą ze spadkiem w kierunku Mosiny.