Uchwała Nr 310/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.

 
Uchwała Nr 310/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 czerwca 2014 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej przy ulicy Nadwarciańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmianami), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz AQUANET Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w trybie bezprzetargowym, do dnia 31.12.2020 r., z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń obsługujących infrastrukturę komunalną, część działki będącej własnością Miasta Puszczykowa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów Miasta Puszczykowa: obręb Niwka, ark. mapy 5, działka 1201, o powierzchni 1 m² , dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00256477/4.
 
§ 2. Granice działki zaznaczone zostały na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
Uzasadnienie
 
Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że rada podejmuje decyzję w formie uchwały o oddaniu w dzierżawę gruntów stanowiących własność samorządową. Wnioskodawca wystąpił do Burmistrza Miasta Puszczykowa o wydzierżawienie terenu z działki 1201 na ustawienie szafki sterującej przepompownią w rejonie ulicy Nowe Osiedle i Nadwarciańska (obiekt o wielkości ca 1,5 x 0,5 m). Okres wydzierżawienia związany jest z czasem funkcjonowania urządzeń technicznych obsługiwanych przez sterownik. Lokalizacja nie utrudni zagospodarowania i użytkowania terenu zakola Warty.
Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Puszczykowa określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.