Uchwała Nr 312/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.

 
Uchwała Nr 312/14/VI    
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 czerwca 2014 r.
 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Mieście Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Nadaje się ulicy obejmującej działki 176/6 i 176/7, obręb geodezyjny Puszczykowo Stare, arkusz mapy 5, nazwę „Zygmunta Janaszka".
 
§ 2. Przebieg ulicy zaznaczony jest na mapie ewidencyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
Uzasadnienie
 
Działki, będące częścią składową nowo powstałej ulicy są własnością Miasta Puszczykowa. Nadanie nazwy ulicy pozwoli na prowadzenie racjonalnej polityki administracyjnej związanej z wszelkimi procedurami administracyjnymi od budowlanych do meldunkowych.