Uchwała Nr 313/14/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletn

 
Uchwała Nr 313/14/VI
Rady Miasta Puszczykowo
z dnia 24 czerwca 2014 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1) w nazwie uchwały wyrażenie „na lata 2014-2019" zastępuje się wyrażeniem „na lata 2014-2023";
2) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
1) Dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2) Wprowadzono przychody z tytułu obligacji, kredytów i pożyczek w latach 2015-2018 do wysokości rozchodów w tych latach.
3) Dokonano korekt we wydatkach i dochodach bieżących.
4) Zwiększono wydatki na inwestycje w poszczególnych latach, dokonano zmian w przedsięwzięciach:
- wprowadzono wydatki na budowę hali widowisko-sportowej na lata 2014-2017 w kwocie 7.030.000 zł,
- zwiększono wydatki na program budowy dróg i chodników na lata 2015-2018 o kwotę 11.000.000 zł,
- wprowadzono program budowy ścieżek pieszo-rowerowych na lata 2014-2018 - wartość 700.000 zł,
- wprowadzono wydatki na lata 2015-2017 na zagospodarowanie terenu CAS w kwocie 1.500.000 mln zł,
- wprowadzono wydatki w kwocie 130.000 zł na zagospodarowanie brzegu Warty.
5) Ze względu na wprowadzenie w wpf nowych przychodów wydłużono okres, na który jest ona sporządzona (prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania). 
6) W roku 2015 wykreślono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 600 tys. zł. W roku 2016 wprowadzono dotację do budowy hali widowiskowo-sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2018".