Uchwała Nr 314/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.

 
Uchwała Nr 314/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 czerwca 2014 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30.12.2013 r. poz. 7506) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 68.270 zł do kwoty 31.324.350 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 18.270  zł do kwoty 30.564.350 zł,
b) zwiększa się dochody  majątkowe o kwotę 50.000 zł do kwoty 760.000 zł,
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 68.270 zł do kwoty 35.511.350 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.270 zł do kwoty 26.947.122 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
Uzasadnienie
 
Dochody
1) Dział 700 - zwiększono dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 50.000 zł,
2) Dział 756 - zwiększono dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych o kwotę 8.300 zł,
3) Dział 853 - wprowadzono dotację na realizację projektu partnerskiego pt.: „Pokonać Wykluczenie" w kwocie 9.970 zł.
Wydatki
1) Dział 600 - zmniejszono wydatki na budowę dróg o kwotę 30.000 zł,
2) Dział 750 - zwiększono składkę do Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN o kwotę 10.000 zł,
3) Dział 801 - dokonano przesunięć między paragrafami w szkołach podstawowych,
4) Dział 851 - zwiększono dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia o kwotę 2.000 zł,
5) Dział 852 - dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej w dziale pomoc społeczna, przesunięto kwotę 7.000 zł do działu 853 (na wkład własny do projektu partnerskiego),
6) Dział 853 - Wprowadzono wydatki na realizację projektu partnerskiego - 16.970 zł (w tym środki własne 7.000 zł),
7) Dział 900 - zwiększono o kwotę 10.000 zł wydatki na oczyszczanie Miasta,
8) Dział 921 - zwiększono dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury o kwotę 1.000 zł,
9) Dział 926 - zwiększono wydatki bieżące na CAS o kwotę 30.300 zł, wprowadzono środki na realizację projektu międzygminnego pt.: „Trzy Aktywności" w kwocie 5.000 zł, wprowadzono kwotę 30.000 zł na wykonanie koncepcji budowy hali widowiskowo-sportowej.