Uchwała Nr 3/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa

 
Uchwała Nr 3/14/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 9 grudnia 2014 r.
 
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) oraz § 3 ust. 2 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Burmistrza Miasta Puszczykowa w wysokości:
a) wynagrodzenie zasadnicze - według maksymalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla wójtów, z uwzględnieniem liczby mieszkańców gminy, określonej w tabeli I załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych,
 
b) dodatek funkcyjny - według maksymalnej stawki dodatku funkcyjnego dla wójtów, z uwzględnieniem liczby mieszkańców gminy, określonej w tabeli I załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych,
 
c) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego,
 
d) dodatek za wieloletnią pracę, według obowiązujących przepisów.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr 173/12/VI z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 27 listopada 2014 roku.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
W związku ze złożeniem ślubowania w dniu 27 listopada 2014 r. przez nowo wybranego Burmistrza Miasta Puszczykowa, zachodzi konieczność podjęcia uchwały, ustalającej wysokość wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia burmistrza pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniej kadencji.