Uchwała Nr 315/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 304/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunaln

Uchwała Nr 315/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 lipca 2014 r.
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 304/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 2 pkt 2, art. 5a i art. 9 pkt 3, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1300 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 304/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 
„2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2014 roku w 2 (dwóch) seriach:
1)       seria A/2014 o wartości 1.000.000 zł (jeden milion złotych);
2)       seria B/2014 o wartości 1.202.000 zł (jeden milion dwieście dwa tysiące złotych).";
2)      § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów:
1)       5 lat od daty emisji dla obligacji serii A/2014;
2)       5 lat od daty emisji dla obligacji serii B/2014.".
 
§ 2. Pozostała treść Uchwały Nr 304/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Uchwała dotyczy zmiany oznaczenia serii obligacji poprzez dodanie roku emisji. Pierwotne oznaczenie serii jest tożsame z oznaczeniem serii z 2013 r., dlatego konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej.