Uchwała Nr 316/14/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnie

 
Uchwała Nr 316/14/VI
Rady Miasta Puszczykowo
z dnia 29 lipca 2014 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2)      załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
Uzasadnienie
 
1)     Dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2)     Umniejszono łączne nakłady i limit zobowiązań w zakresie zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych" o kwotę 100 tys. zł.
3)     Wprowadzono zadanie Wykonanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych dla Miasta Puszczykowa. Łączne nakłady 150 tys. zł, w tym w 2014 r. 10 tys. zł, w 2015 r. 140 tys. zł.