Uchwała Nr 317/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.

 
Uchwała Nr 317/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 lipca 2014 r.
                                                               
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30.12.2013 r. poz. 7506) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 123.000 zł do kwoty 31.510.494 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 21.000  zł do kwoty 30.648.494 zł,
b) zwiększa się dochody  majątkowe o kwotę 102.000 zł do kwoty 862.000 zł;
 
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 123.000 zł do kwoty 35.697.494 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł do kwoty 27.025.266 zł,
b) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 108.000 zł do kwoty 8.672.228 zł;
 
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
Uzasadnienie
 
Dochody:
1) Dział 754 - zwiększono dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską o kwotę 21.000 zł,
2) Dział 926 - wprowadzono dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację (refundacja) boiska wielofunkcyjnego w kwocie 102.000 zł.
Wydatki:
1) Rozdział 70004 - wprowadzono wydatki w kwocie 6.000 zł na modernizację/przebudowę budynków komunalnych,
2) Rozdział 75416 - zwiększono wydatki bieżące Straży Miejskiej o kwotę 15.000 zł (na opłaty pocztowe),
3) Rozdział 92601 - zwiększono wydatki na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu CAS" o kwotę 102.000 zł.
 
Inwestycje:
Do programu budowy dróg dodano zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazurskiej".
Rozszerzono opis zadania: „Budowa, modernizacja, przebudowa chodników i parkingów" - wyszczególniono: chodnik ul. Podgórna wraz z wymianą kolektora deszczowego, chodnik ul. Jarosławska oraz chodnik ul. Kasprowicza wraz z miejscami postojowymi.