Uchwała Nr 318/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Mia

           
Uchwała Nr 318/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.

Na podstawie art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 17 pkt 1 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4997) zmienia się treść załącznika, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi  Wyborczemu w Poznaniu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku    Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zachodzi konieczność uzupełnienia Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów o nowo powstałe ulice, tj. do okręgu nr 1 dopisanie ul. Zygmunta Janaszka (nadanie nazwy ulicy nastąpiło uchwałą nr 312/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz do okręgu nr 15 dopisanie ul. Szpitalnej (nadanie nazwy ulicy nastąpiło uchwałą 311/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r.).
W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.