Uchwała Nr 319/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Pus

 
Uchwała Nr 319/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.
 
Na podstawie art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 2.07.2013, poz. 4246) zmienia się treść załącznika, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
Uzasadnienie
 
Zachodzi konieczność uzupełnienia Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania o nowo powstałe ulice, tj. do obwodu nr 1 dopisanie ul. Zygmunta Janaszka (nadanie nazwy ulicy nastąpiło uchwałą nr 312/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz do obwodu nr 6 dopisanie ul. Szpitalnej (nadanie nazwy ulicy nastąpiło uchwałą 311/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2014 r.).
W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.