Uchwała Nr 321/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 – 2017.

  
Uchwała Nr 321/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 16 września 2014 r.
 
w sprawie: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014 - 2017.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 87 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się do realizacji program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowa na lata 2014 - 2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta 
/-/ Janusz Szafarkiewicz 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Miasto w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Obowiązek sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami nakłada na gminę art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami), zgodnie z którym burmistrz sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami.
Zgodnie z zapisem art. 87 ust. 2 program ten ma na celu w szczególności:
  1. Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
  2. Uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej.
  3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.
  4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.
  5. Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków  finansowych na opiekę nad zabytkami.
  6. Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków.
  7. Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.
Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy, na wniosek Burmistrza Miasta Puszczykowa - Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem Po.5120.3790.4.2014 z dnia 10.09.2014 pozytywnie zaopiniował  Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Puszczykowo na lata 2014-2017.  Z realizacji Programu Burmistrz sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie Miasta. W budżecie miasta należy zabezpieczyć środki na realizację Programu.