Uchwała Nr 323/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Pus

Uchwała Nr 323/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 16 września 2014 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark. 5- w dwóch etapach A i B.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, arkusz 5 - którego granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
2. Etap A  obejmuje północny fragment obszaru objętego planem  - tj. tereny szkolne pomiędzy ulicami: Wysoką i Podgórną oraz teren przy ulicy Poznańskiej, stanowiące w większości tereny Miasta Puszczykowo.
3. Etap B obejmuje południowy fragment  obszaru objętego planem   zamknięty ulicami: Poznańską, Ks. Posadzego i Wysoką -  w większości w użytkowaniu wieczystym WPN.
 
§ 2. Zakres prac planistycznych obejmuje ustalenia określone w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)­­ obowiązujących przepisów.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz 
 
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek Burmistrza Miasta przystępuje się do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  zgodnie z ww. celem opracowania.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa tereny te w większości położone są w obszarze oznaczonym symbolem U/M i stanowią tereny wyróżnione strategiczne dające przestrzenne możliwości bardziej dynamicznego rozwoju miasta - oznaczone nr 1. Pozostałe tereny leżą w obszarze oznaczonym symbolem U/M oznaczającym zespoły usługowe lub usługi na wydzielonych działkach oraz zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi, a także symbolem M oznaczającym zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi.
 
Celem sporządzenia planu jest zmiana dotychczas obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług oświaty, kultury, administracji, sportu, turystki i rekreacji oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysokiej, Podgórnej, Ks. Posadzego, Poznańskiej, Kościelnej - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 229/01/III z 19.11.2001 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 147 z 29.11.2001 r. poz.3049.
 
Proponowana zmiana dotyczy korekty i doprecyzowania parametrów dopuszczalnej zabudowy oraz jej lokalizacji z kontynuacją przeznaczenia głównych obszarów funkcjonalnych, tj. usług oświaty, sportu, rekreacji, usług administracji i kultury, zabudowy mieszkaniowej.
Z uwagi na różną funkcję i planowane przeznaczenie terenów, które powodować mogą wydłużenie prac planistycznych , projekt planu opracowywany będzie w dwóch etapach.
 
Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa obowiązującym na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.