Uchwała Nr 325/14/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wielolet

 
Uchwała Nr 325/14/VI
Rady Miasta Puszczykowo
z dnia 16 września 2014 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r.  wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
Uzasadnienie
 
1) Dostosowano dane do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2) Przesunięto kwotę 400 tys. zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu CAS" z lat 2016-2017 na lata 2014-2015.
3) Zwiększono nakłady na program budowy dróg w roku 2016 o 250 tys. zł. Przesunięto wydatki na program w kwocie 150 tys. zł z roku 2015 na 2017.