Uchwała Nr 326/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr 326/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 16 września 2014 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30.12.2013 r. poz. 7506) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 82.000 zł do kwoty 31.615.120 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 80.800 zł do kwoty 30.751.920 zł,
b) zwiększa się dochody  majątkowe o kwotę 1.200 zł do kwoty 863.200 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 82.000 zł do kwoty 35.802.120 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58.000 zł do kwoty 26.989.892 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 140.000 zł do kwoty 8.812.228 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
6) paragraf 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych: do kwoty 200.000 zł w dziale 600 Transport i łączność oraz do kwoty 50.000 zł w pozostałych działach".
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
Uzasadnienie
 
Dochody:
1)      zwiększono dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości - 446 zł,
2)      wprowadzono dochody w wysokości 12.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z przystanków komunikacji autobusowej,   
3)      wprowadzono otrzymaną przez SP2 darowiznę w kwocie 10.000 zł.
 
W pozostałym zakresie zwiększono plan dochodów do wysokości planowanego ich wykonania.
 
Wydatki:
1)      Rozdział 70005 - zmniejszono wydatki na odszkodowania o kwotę 140.000 zł oraz na wykupy gruntów o kwotę 100.000 zł.
2)      Rozdział 75023 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000 zł (wykreślono zadanie pn.: Adaptacja budynku przy ul. Podleśnej 4a - dokumentacja),
3)      Rozdział 80101 - zwiększono wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 o 82.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 72.000 zł i pozostałe wydatki bieżące 10.000 zł; w związku z planowaną budową hali widowiskowo-sportowej zrezygnowano z realizacji zadania pn.: Termomodernizacja sali gimnastycznej SP nr 1, zwiększono o kwotę 233.893 zł wydatki na modernizację szkoły SP nr 2 (zwiększono również zakres zadania).
4)      Rozdział 82604 - zwiększono wydatki na zadanie „Zagospodarowanie terenu CAS" o kwotę 250.000 zł.