Uchwała Nr 327/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla działki nr 417/38 położonej w Puszc

 
Uchwała Nr 327/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 października 2014 r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare ark 13.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare ark. 13, po stwierdzeniu iż nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa" (uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z dnia 15 czerwca 1998r.), zwany dalej „planem".
2.      Granicę obszaru objętego planem określa rysunek planu.
3.      Integralnymi częściami uchwały są:
1)      załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", opracowany w skali 1: 500 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare ark. 13";
2)      załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)      załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
 
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także obowiązujące normy branżowe;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe usytuowanie budynku względem granicy frontowej działki lub innego elementu odniesienia;
3) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami);
4) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni działki;
5) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, rozumianej jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie wszystkich budynków, w odniesieniu do powierzchni działki;
6) dachu stromym - należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy,
o kącie pochylenia połaci od 30° do 50o oraz mansardowy;
7) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12º;
8) szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, nie będące reklamą;
9) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć nośnik informacji i promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami;
10) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi nie mniej  niż 60% powierzchni każdego m2 ogrodzenia.
 
§ 3. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:
1) ustala się przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN;
2) ustala się zakaz wprowadzania innej funkcji niż mieszkaniowej, jednorodzinnej także w przypadku wydzielenia w budynku jednorodzinnym lokalu użytkowego;
3) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania została oznaczona linią ciągłą i została pokazana na rysunku planu.
 
§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1)   granica obszaru objętego planem;
2)   linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania;
3)   przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem graficznym i literowym;
4)   nieprzekraczalna linia zabudowy.
 
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1)      ustala się nakaz sytuowania budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej na rysunku planu;
2)      dopuszcza się lokalizacji:
a)      dojść i dojazdów,
b)      obiektów małej architektury,
c)      ogrodzeń ażurowych lub w formie żywopłotów od strony drogi publicznej - ulicy Morenowej o wysokości nie większej niż 1,5 m, z uwzględnieniem §5 pkt 3 lit. f oraz g.
3)      zakazuje się lokalizacji:
a)      tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów tymczasowych lokalizowanych na czas budowy,
b)      budynku gospodarczego,
c)      nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d)     urządzeń reklamowych,
e)      urządzeń reklamowych i szyldów na ogrodzeniach,
f)       ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
g)      ogrodzeń pełnych.
 
§ 6. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz kształtowania komfortu akustycznego w środowisku ustala się:
1)      nakazy:
a)      zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych, na terenie oznaczonym symbolem MN jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b)      gromadzenia odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,
c)      odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej,
d)     wykorzystania mas ziemnych, spełniających standardy jakości gleb lub ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na terenach ich powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycji,
e)      wytwarzania energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw
i urządzeń charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji lub odnawialnych źródeł energii,
f)       nakaz zachowania wymaganych przepisami odrębnymi odległości budynku, od istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej.
g)      obowiązek stosowania zasad zagospodarowania zgodnie z planem ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz zgodnie z ustawą o ochronie przyrody ze względu na to, że obszar opracowania położony jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego a także w pobliżu obszaru specjalnej  ochrony ptaków „Ostoja Rogalińska" (PLB300017) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Wielkopolska" (PLH300010),
h)      zagospodarowanie i użytkowanie terenu objętego planem musi uwzględniać położenie obszaru opracowania w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 - Wielkopolska Dolina Kopalna - wody czwartorzędowe, będącego obszarem wysokiej ochrony (OWO) oraz musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 
2)      zakazy:
a)      gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych oraz innych substancji do gruntu,
b)      lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków,
c)      lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem infrastrukturalnych inwestycji celu publicznego;
 
§ 7. W zakresie określenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 9. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami MN:
1)      ustala się:
a)      lokalizację nie więcej niż: jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku garażowego w obrębie jednej działki,
b)      zakaz lokalizacji blaszanego budynku garażowego,
c)      nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu: 8,00 m od granic działki wzdłuż drogi publicznej - ul. Morenowej,
d)     maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,4,
e)      minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,08,
f)       minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60% powierzchni działki,
g)      maksymalną powierzchnię zabudowy kubaturowej - 20%,
h)      maksymalną wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego, krytego dachem stromym, nie więcej niż 9,0 m w kalenicy dachu, licząc od poziomu terenu przed zainwestowaniem, przy czym wysokość ściany budynku usytuowanej w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy z działką sąsiednią  nie może przekraczać 8,0 m w kalenicy dachu,
i)        dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w głównej bryle budynku ustala się dach stromy o kącie nachylenia połaci dachowej od 300 - 500,
j)        maksymalną wysokość budynku garażowego, krytego dachem stromym nie więcej niż 6,0 m w kalenicy dachu, licząc od poziomu terenu przed zainwestowaniem,
k)      maksymalną wysokość budynku garażowego, krytego dachem płaskim, nie więcej niż 3,5 m, licząc od poziomu terenu przed zainwestowaniem do najwyższego elementu konstrukcyjnego dachu,
l)        maksymalną powierzchnię zabudowy garażu - 70 m2,
m)    architektura budynku garażowego musi nawiązywać do budynku mieszkalnego,
n)      maksymalną liczbę kondygnacji dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe w przypadku dachu stromego,
o)      obowiązek pokrycia dachów stromych materiałami w kolorach od brunatnego poprzez ceglany do odcieni czerwonego lub w odcieniach grafitu,
 
2)      dopuszcza się:
a)      lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym skablowania napowietrznej linii elektroenergetycznej,
b)      stosowanie dachów dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz budynku garażowego o dowolnym kształcie, symetrycznych, o równym kącie nachylenia przeciwległych połaci głównej konstrukcji dachu,
c)      pokrycie dachów stromych: dachówką ceramiczną oraz materiałami imitującymi dachówkę ceramiczną, w tym papo-dachówką i blacho-dachówką oraz blachą na rąbek stojący, drewnem, gontem lub łupkiem,
d)     możliwość podpiwniczenia uzależnioną od badań szczegółowych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie więcej niż 60 cm ponad poziom terenu,
e)      wyniesienie posadzki parteru budynku - max. 60 cm ponad poziom terenu,
f)       realizację garażu jako wbudowanego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego lub wolnostojącego, w ramach dopuszczalnej powierzchni zabudowy,
g)      możliwość umieszczania na budynkach szyldów o powierzchni do 0,75 m2,
h)      stosowanie dla elewacji zewnętrznej budynków elementów wykończeniowych typu: tynk w jasnych, pastelowych kolorach, cegła, drewno, materiały drewnopochodne, kamień, beton architektoniczny.
3)      zakazuje się:
a)      wykorzystywania budynku garażowego dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu
b)      wydzielania nowych działek budowlanych,
c)      lokalizacji wszelkiej zabudowy na działkach wydzielonych po uchwaleniu planu.
 
§ 10. Na obszarze objętym planem nie występują tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych - nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziałów nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.
 
§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się - nakaz zgłaszania do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. przed wydaniem pozwolenia na budowę.
 
§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1)      nakaz organizowania wjazdu na działkę tylko z przyległej drogi publicznej -
ul. Morenowej;
2)      zapewnienie na terenie MN minimum 2 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych.
 
 
§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1)      ustala się:
a)      powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
b)      zachowanie istniejącej sieci infrastruktury technicznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy;
c)      nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej,
d)     odprowadzanie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej,
e)      zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach działki oraz odprowadzenie do studzienki chłonnej na terenie działki,
2)      dopuszcza się:
a)      roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym
w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego,
b)      wydzielanie działek na terenie MN pod obiekty infrastruktury technicznej.
 
§ 15. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
 
§ 16. Z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały traci moc w części objętej niniejszym miejscowym planem, uchwała Nr 191/2001/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 12.12.1994 r. w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych (Dz. U. Woj. Wlkp. z dnia 19 marca 2001 r., Nr 30 poz. 475) oraz uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr II/238/98 z dnia 11 maja 1998 roku - Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie wielkości działek budowlanych (Dz. U. Woj. Poznańskiego Nr 12 poz. 120).
 
§ 17. Dla terenu objętego planem, określa się stawkę o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
 
§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy  ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13, opracowany został m.in. zgodnie z przepisami:
-        Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),
-        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587),
-        Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
-        Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397),
-        Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
-        Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
 
            Prace nad planem wykonano w oparciu o uchwałę nr 296/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 22 kwietnia 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
 
Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi powierzchnię 0,1002 ha w granicach opracowania planu i w całości stanowi własność prywatną. Obszar planu ograniczony jest od strony południowej ulicą Morenową, od pozostałych stron  granicami działek sąsiednich.
Obszar opracowania planu objęty był dotąd zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 1994 w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych  zatwierdzoną uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 191/2001/III z 19.03.2001 - w której teren prawie w całości przeznaczony został pod fragment drogi publicznej oznaczonej symbolem KD.
W latach późniejszych, w wyniku regulacji stanu prawnego nieruchomości przy ulicy Morenowej, wydzielono fragmenty z trzech sąsiednich działek, które po kolejnych podziałach i połączeniu otrzymały jeden nowy numer geodezyjny, tj. 417/38.
W obecnym opracowaniu planistycznym dla działki 417/38 przewiduje się funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejsce dotychczasowej funkcji komunikacji.
W oparciu o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko. W opracowaniu tym zwrócono szczególną uwagę i przeanalizowano oddziaływanie projektowanego zainwestowania na powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe, powierzchnię ziemi, gleby, szatę roślinną, klimat, warunki zamieszkania i zdrowia ludzi, obszary prawnie chronione, w tym Natura 2000. Przyjęcie proponowanego rozwiązania planistycznego nie wywoła niepożądanych zmian w środowisku.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej w dniu 23.06.2014 r. oraz wymagane opinie i uzgodnienia z uwzględnieniem ustaleń art. 17 pkt. oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
            Zgodnie z art. 17 pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniach od 18.08.2014 r. do 15.09.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Puszczykowa projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z możliwością wnoszenia uwag do dnia 3.10.2014 r.
            W dniu 8.09.2014 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami.
            Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, udostępnionego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  wniesiono pismo z pięcioma uwagami. Rozstrzygnięciem Burmistrza - część uwag została uwzględniona.
            Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa i jest zgodny przepisami odrębnymi. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu.
Burmistrz Miasta Puszczykowa zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawił Radzie Miasta Puszczykowa projekt uchwały z załącznikami:
1)      załącznik Nr 1 - stanowiący część graficzną, zwaną „rysunkiem planu", opracowany w skali 1: 500 i zatytułowany: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla działki nr 417/38 położonej przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13";
2)      załącznik Nr 2 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3)      załącznik Nr 3 - stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Po uchwaleniu planu przez Radę Miasta Puszczykowa uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie przekazana wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
            Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące załączniki do uchwały.