Uchwała Nr 328/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w

 
Uchwała Nr 328/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 października 2014 r.
 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 16 - którego granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
 
§ 2. Zakres prac planistycznych obejmuje ustalenia określone w art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami).
 
§ 3. Celem sporządzenia planu jest wyznaczenie funkcji oraz sposobu zagospodarowania terenu dla obszaru objętego opracowaniem planu ze zmianą dotychczas obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr 191/2001/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 marca 2001 w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego z 12 grudnia 1994 w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych, z uwzględnieniem zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz aktualnie obowiązujących przepisów.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Traci moc uchwała Nr 171/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 718/1, 718/2, 723, położone w Puszczykowie przy ul. Jarosławskiej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 16.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz 
 
 
Uzasadnienie
 
Na wniosek właścicieli gruntów oraz Burmistrza Miasta przystępuje się do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z ww. celem opracowania.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa tereny te położone są w obszarze oznaczonym M oznaczającym zabudowę mieszkaniową z nieuciążliwymi usługami towarzyszącymi.
Prace nad projektem mpzp dla tego terenu prowadzone były od 2006 roku w oparciu o uchwałę Nr 171/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 września 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 718/1, 718/2, 723. Przeprowadzono wszystkie czynności wymagane obowiązującą procedurą planistyczną. Po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu w dniach od 28.05.2007 - 18.06.2007. W wyznaczonym terminie - do 5.07.2007 - wpłynęły 2 pisma z uwagami do projektu planu. Uwagi dotyczyły zwężenia projektowanej drogi obsługującej teren i zmiany przebiegu drogi przez dodatkowe połączenie z ulicą Chabrową. W rozstrzygnięciu uwag zaproponowano możliwość częściowego uwzględnienia uwag w zakresie szerokości drogi, jednak wiązałyby się to z koniecznością powtórzenia części procedury planistycznej, jednocześnie pod warunkiem wcześniejszego wykupienie przez Miasto brakujących wówczas fragmentów ciągu komunikacyjnego od strony ulicy Konwaliowej. W dodatkowych uwagach właściciele gruntów zakwestionowali też zbyt duże ich zdaniem wielkości działek budowlanych oraz zaprojektowanie przejścia pieszego do granicy terenu WPN. Wobec braku możliwości uregulowania w tym czasie układu komunikacyjnego drogą negocjacji z właścicielami gruntów zawieszono dalsze prace nad projektem mpzp.
            Korzystając ze zmiany ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80 poz. 721 ze zmianami) - Urząd Miejski w Puszczykowie, jako zarządca dróg gminnych położonych na terenie Miasta Puszczykowa, w 2008 roku wystąpił do Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wnioskami o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji. Na wniosek Urzędu Miejskiego w Puszczykowie Starosta Poznański, decyzjami Nr 14/2008, 17/2008 i 1/2009 ustalił lokalizację wnioskowanej rozbudowy drogi gminnej stanowiącej powiązanie z istniejącymi drogami gminnymi: ulicą Konwaliową i Jarosławską, na terenach fragmentów działek nr: 727/2, 738/3,  746/1, 718/2, 718/1, 723, 738/1, 730/3 na rzecz Miasta Puszczykowa. W kolejnych latach Urząd Miejski w Puszczykowie prowadził regulację stanu prawnego fragmentów działek wydzielonych pod drogi, w tym procedurę odszkodowawczą, wpisy do ksiąg wieczystych, zaliczenie do kategorii dróg gminnych, nadanie nazw ulic: Miętowa, Rumiankowa i Azaliowa.
            Obecnie właścicielem całego układu drogowego w tym rejonie jest Miasto Puszczykowo. Właściciele terenów przy ulicy Azaliowej złożyli wnioski o podział nieruchomości. Wnioskowany sposób podziału terenu wymaga opracowania nowego mpzp.
Proponuje się uchylenie uchwały z 2005 roku o przystąpieniu do mpzp dla tego terenu i podjęcie nowej uchwały o sporządzeniu mpzp dla terenu z wyłączeniem terenu drogi publicznej - ulicy Azaliowej.
 
Celem sporządzenia planu jest doprecyzowanie lokalizacji i parametrów dopuszczalnej zabudowy, sposobu podziału na działki budowlane.
Projektowany zakres prac planistycznych jest zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Puszczykowa obowiązującym na dzień przystąpienia do sporządzenia planu.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.