Uchwała Nr 331/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Uchwała Nr 331/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 października 2014 r.
 
w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz na podstawie ust. III pkt 5 Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. 1. Nagrodę w wysokości 800 zł (brutto) otrzymują:
 
1)      Tadeusz Bogusz       - za osiągnięcia artystyczne;
2)      Paweł Jassem          - za osiągnięcia sportowe;
3)      Adam Łuczak           - za osiągnięcia artystyczne;
4)      Marta Mazurek         - za osiągnięcia artystyczne;
5)      Marcin Mączyński      - za osiągnięcia naukowe;
6)      Alfred Ossowski        - za osiągnięcia sportowe;
7)      Karolina Płaza          - za osiągnięcia sportowe;
8)      Katarzyna Ratajczak - za osiągnięcia artystyczne;
9)      Wiktoria Rutkowska  - za osiągnięcia sportowe;
10)  Adrianna Szóstak        - za osiągnięcia sportowe;
11)  Amelia Tężycka          - za osiągnięcia naukowe i sportowe.
 
2.      Nagrodę w wysokości 600 zł (brutto) otrzymują:
 
1)      Paweł Bakun                     - za osiągnięcia sportowe;
2)      Maciej Czyż                      - za osiągnięcia sportowe;
3)      Adam Mazurek                 - za osiągnięcia artystyczne;
4)      Przemysław Michocki         - za osiągnięcia sportowe;
5)      Jakub Kiciński                  - za osiągnięcia naukowe;
6)      Hugo Kwaśniewski            - za osiągnięcia sportowe;
7)      Mieszko Kwaśniewski        - za osiągnięcia sportowe;
8)      Stanisława Piotrowska       - za osiągnięcia naukowe;
9)      Filip Skibiński                  - za osiągnięcia sportowe;                 
10)  Zyta Wesołowska               - za osiągnięcia sportowe;
11)  Wojciech Wierzchowiecki     - za osiągnięcia naukowe.
 
3.      Nagrodę w wysokości 350 zł (brutto) otrzymują:
 
1)      Natasza Broniszewska           - za osiągnięcia sportowe;
2)      Julia Chuda                            - za osiągnięcia sportowe;
3)      Mikołaj Danielewicz              - za osiągnięcia sportowe;
4)      Piotr Kirszewski                    - za osiągnięcia naukowe;
5)      Łukasz Kopczyński               - za osiągnięcia sportowe;
6)      Mikołaj Lipiński                     - za osiągnięcia naukowe;
7)      Aleksandra Makosz               - za osiągnięcia naukowe;
8)      Zofia Pajszczyk                     - za osiągnięcia sportowe;
9)      Dawid Pasler                         - za osiągnięcia naukowe;
 
10)  Bartosz Skałecki                    - za osiągnięcia sportowe;
11)  Damian Sołtysiak                   - za osiągnięcia sportowe;
12)  Martyna Sykulska                   - za osiągnięcia naukowe i artystyczne;
13)  Marcelina Winkowska             - za osiągnięcia sportowe.
 
§2. Zgodnie z ust. II pkt 2 uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych źródłem pokrycia wydatku, o którym mowa w §1 będą środki przewidziane w budżecie Miasta Puszczykowa na rok 2014 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów, paragraf 3260 inne formy pomocy dla uczniów.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
Rada Miasta Puszczykowa dostrzega potrzebę wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo. Nagroda dla uczniów ma na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także umożliwianie udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych itp.
Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami, zaproponowała Radzie Miasta przyznanie nagród jak powyżej.