Uchwała Nr 333/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.

 
Uchwała Nr 333/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 października 2014 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 30.12.2013 r. poz. 7506) wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 436.013 zł do kwoty 32.149.414 zł, w tym:
a)   zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 381.013 zł do kwoty 31.231.214 zł,
b)   zwiększa się dochody  majątkowe o kwotę 55.000 zł do kwoty 918.200 zł;
2)      w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 300.332 zł do kwoty 35.600.069 zł, w tym:
a)   zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 241.104 zł do kwoty 26.847.069 zł,
b)   zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 59.228 zł do kwoty 8.753.000 zł;
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 3.450.655 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."
3)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)      w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7)      paragraf 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 5.653.405  zł, w tym przychody w wysokości 3.451.405 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.".
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
Uzasadnienie
 
 
Dochody:
1.      Dostosowana plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania na koniec roku.
2.      Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w dziale 600 (opłaty za udostępnianie przystanków autobusowych).
 
Wydatki:
1.      Umniejszono wydatki do wysokości przewidywanego wykonania na koniec roku.
2.      Dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej.
3.      W dziale „Pomoc społeczna" dokonano przesunięć między podziałkami klasyfikacji budżetowej i dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 72.465 zł (przede wszystkim zwiększono wydatki na: zakup usług w domach pomocy społecznej o kwotę 57.000 zł, dodatki mieszkaniowe o kwotę 19.000 zł, zasiłki celowe o kwotę 35.000 zł, zasiłki stałe o kwotę 6.858 zł, utrzymanie MOPS o kwotę 22.543 zł; zmniejszono wydatki na: wspieranie rodziny o kwotę 20.856 zł, pozostałą działalność społeczną o kwotę 48.080 zł).
4.      Zwiększono wydatki bieżące CAS o kwotę 10.000 zł (w związku z poniesieniem nieplanowanych wydatków).
5.      Zwiększono dotacje podmiotową dla Biblioteki (w związku z poniesieniem nieplanowanych wydatków).
 
Deficyt:
W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt został umniejszony o kwotę 736.345 zł do kwoty 3.450.655 zł. Deficyt w całości zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.