Uchwała Nr 4/14/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa

 
Uchwała Nr 4/14/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 9 grudnia 2014 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 13 ust. 1 i § 14 Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3633) i § 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji                                 - Władysław Hetman
 
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji                - Małgorzata Szczotka
 
3. Członkowie Komisji:
-        Łukasz Grzonka
-        Dorota Łuczak-Dydowicz
-        Ryszard Teuschner
                                              
 
§ 2.  Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa, stanowiący Załącznik nr 3 do Statutu Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
W związku z ukonstytuowaniem się Rady Miasta Puszczykowa VII kadencji (2014-2018) zachodzi konieczność powołania nowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.